Търсене

понеделник, 26 ноември 2012 г.

again 22 january 2013 - red house, 20:00h. sofia

PLAY A.P. CHEHKOV- 8PM, RED HOUSE, SOFIA
premiere: 26 ноември (понеделник) 2012, 20.00 ч.премиера : Три пиеси - четири действия PLAY А. П. Чехов (спомени, писма, разкази и пиеси)
режисьор и хореограф: Галина Борисова; музика: П. И. Чайковски; видео: Ани Колиер; костюми и сценография: Галина Борисова; изпълнители: Светозар Георгиев - ghostdog (драматург), Искрен Петков (танцьор), Велислав Павлов (актьор), Янко Великов -Янеца (актьор), Пьотр Кшемински (актьор)

Проектът изследва цялостното творчество на А. П. Чехов, поставя живота му в политически и социален контекст, изважда събития, изиграли важно значение за живота на автора, и предоставя възможност публиката да осъди, симпатизира или се дистанцира от сценичното решение на екипа и участниците по свой начин. Нищо не може да бъде по-силно от фaктите. Публиката има възможност да слуша текст, където липсва, на .mp3 плейъри, раздадени на зрителите в началото на спектакъла. При този подход на работа се експериментира с текста, използва се тялото на актьора като контейнер с информация, където всеки наблюдател може да интерпретира по свой начин случващото се.

"Мнозина от нас красиво мечтаят колко хубав ще бъде животът след двеста години и на никого не му минава през ума простият въпрос: та кой ще го направи хубав, ако ние само мечтаем?".А.П.Чехов.

С финансовата подкрепа на Министерство на културата и с подкрепата на Фондация "Етюд".

26 November (Monday) 2012, 8.00 p.m.
premiere Red hall Three Plays
Four Acts PLAY A.P. Chekhov (memories, letters, stories and plays)
Director and choreographer: Galina Borisova; Music: P. I. Chaikovski; Video: Annie Collier; Costumes and set design: Galina Borisova; Performers: Svetozar Georgiev - ghostdog (playwright), Iskren Petkov (dancer), Velislav Pavlov (actor), Yanko Velikov (actor), Piotr Ksheminski (actor)

The project explores the concise works of AP Chekhov, puts his life in political and social context, brings events played an important role for the life of the author, and enables the audience to condemn, sympathize or distance themselves from the stage decision of the team and performers in their own way. Nothing can be stronger than Fact. The audience is going to have the opportunity to listen to the lacking text on .mp3 players, which are going to be distributed to the audience at the beginning of the show. For this working approach it is going to be experimented with the text, the body of the actor is going to be used like a container with information where each observer can interpret in one’s own way what is happening.
 “Many of us dream nicely how nice life will be like after two hundred years, and one simple question does not cross anybody’s mind: who will make it nice if we are just dreaming?”.
A. P. Chehov.

With the financial support of Ministry of Culture and Etud Foundation.

Няма коментари:

Публикуване на коментар