Търсене

понеделник, 5 април 2010 г.


10 april, 21:30h.
Red House, Sofia- Center for cultural debates and events
improvisation event with Galina Borissova

Все още има какво да се направи…
Какво е съвременен танц или Галина Борисова за възможностите на танца и за това дали той може да промени света...

„Има неща, които са извън разума и съзнанието. Понякога те са по-определящи за промените на живота, хората и може би за промяната на самите нас. Иска ми се да вярвам, че едно от тези неща може да бъде и танцът. Колкото и на пръв поглед това да звучи абсурдно. Еретиците, опозиционерите, писателите, а може би и някои хореографи имат шанса да развалят установения ред според творческите си възможности. И аз най-искрено се надявам на това."

Идея и танц: Галина Борисова
Без подкрепата на ЕU. С подкрепата на фондация Етюд.

Still There Is Something to be Done…
What is contemporary dance or Galina Borissova on the possibilities of dance and whether it could change the world...
"There are things which are not subject to the mind and the consciousness. Sometimes they are more likely to define life changes, changes of people and maybe changing ourselves as well. I still want to believe that one of these things could be the dance. Nevertheless how absurd this may sound. Heretics, opportunists, writers, and maybe even some choreographers have the chance to turn over the existing status quo in accordance to their creative potential. I hope most sincerely that this is to come true."
Idea and dance: Galina Borissova (Bulgaria).
Without the support of EU. With the support of Etud Foundation.


“Whenever a theory appears to you as the only possible one, take this as a sign that you have neither understood the theory nor the problem which it was intended to solve.”

«Винаги когато една теория ви изглежда като единствено възможната, от една страна трябва да приемете това като знак, че нито сте разбрали теорията, нито проблема, който е предназначен за решаване».
Karl Popper

Няма коментари:

Публикуване на коментар