Търсене

петък, 24 януари 2014 г.

Танцувам Мария Калас

 

«Танцувам Мария Калас»
                                                " I dance Maria Callas"

отново  18.02.2014 (вторник) 
               21.03.2014 (петък)
Център за култура и дебат «Червената къща» Андрей Николов»


идея, хореография и танц Галина Борисова
сценография Адриана Андреева
музика оперни арии Bel Canto в изпълнение на Мария Калас
интервюта /превод Ангелина Георгиева
репетитор Елисавета Груева
осветление Росен Михайлов
с финансовата подкрепа на Ани и Нейтън Колиер
времетраене: 50 мин.


Галина Борисова интерпретира няколко женски образи от познати опери, станали емблематични за времето на 19 век.  Този проект се занимава с историческото наследство и съвременното усещане за живеене, като преразглежда същността на традицията чрез нов контекст и възможности. Танц за безсмислието от превъзходство, слабостта на чувствата и силата на съдбата. Оперната Дива Мария Калас доказва това. 


«Всички женски образи са провокирани от реални оперни героини, но нямат никаква достоверност. По този начин освободих хореографията от излишна натовареност със сложни драматични либретa, като оставих само най-същественото. Надявам се.»
 резервация на : http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=10787


18 February (Tuesday) 2014, 8.00 p.m
21 March  (Friday) 2014, 8:00pm






Center for culture and debate Red House, Sofia Red hall
 


I Dance Maria Callas dance performance
Concept, choreography and dancer: Galina Borisova; 

Set design: Adriana Andreeva; 
Music: opera arias Bel Canto performеd by Maria Callas; 
Translation of interviews: Angelina Georgieva; 
Dance coach: Elisaveta Grueva; 
Light design: Rossen Mihailov; 

With the financial support of Ani and Nathan Collier

Galina Borisova interprets several female characters from familiar operas that became iconic during the 19th century. This project deals with the heritage and the contemporary sense of living, reviewing the essence of tradition with new contexts and opportunities. A dance about the futility of superiority, the weakness of feelings and the power of fate. The opera diva Maria Callas proves this. 

In English with translation into Bulgarian.














Няма коментари:

Публикуване на коментар